Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Häcker Küchen GmbH & Co. KG

Inleiding
De basis voor een duurzame en vaste zakelijke relatie bestaat niet uit algemene voorwaarden, maar uit een geëngageerde samenwerking en wederzijds vertrouwen. Desondanks moeten wij voor alle zaken met onze klanten in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden enkele punten afwijkend van, respectievelijk aanvullend op de wettelijke bepalingen regelen.

§1 Basisprincipes - geldigheid
(1) De onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (AV) gelden voor al onze zakelijke relaties met onze klanten (hierna: 'koper'), aan wie wij roerende zaken verkopen en/of leveren. De AV gelden onbeperkt indien de koper een ondernemer in de zin van § 14 BGB (Duits BW), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is. Is de koper een verbruiker in de zin van § 13 BGB, dan zijn deze AV met uitzondering van § 3, lid (5), volzin 3 tot 5, § 5, lid (4), (5), (12) en (14), §§ 7 tot 8, § 11 en § 13, lid (2) van deze AV en behoudens bindende wettelijke bepalingen van toepassing. De AV worden door het verstrekken van een opdracht of de aanvaarding van de levering erkend.

(2) De AV gelden in het bijzonder voor overeenkomsten inzake de verkoop en/of levering van roe-rende zaken (hierna ook: 'goed'), ongeacht of wij het goed zelf vervaardigen of bij toeleveran-ciers inkopen (§§ 433, 650 lid (1) BGB). Voor zover niet uitdrukkelijk iets anders wordt overeen-gekomen, gelden de AV in de op het moment van onze orderbevestiging geldige versie respec-tievelijk in elk geval in de laatste meegedeelde versie in enige tekstvorm aan de contractpartner ook als kaderovereenkomst voor toekomstige overeenkomsten inzake de verkoop en/of levering van roerende zaken met dezelfde koper, zonder dat wij voor elk afzonderlijk geval nogmaals hierop hoeven te wijzen.

(3) Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper maken slechts deel uit van de overeen-komst indien en voor zover wij in tekstvorm (bijv. per fax of e-mail, maar ook schriftelijk bijv. per brief) uitdrukkelijk met de toepassing ervan hebben ingestemd. Dit instemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook wanneer wij de levering aan de koper uitvoeren zonder voorbehoud met kennis van de algemene verkoopvoorwaarden van de koper.

(4) Voor afzonderlijke gevallen gesloten, individuele overeenkomsten met de koper (inclusief neven-afspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben altijd voorrang boven deze AV. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is, behoudens een tegenbewijs, een schriftelijke overeenkomst respectievelijk onze in enige tekstvorm verstrekte bevestiging maatgevend.

(5) Met uitzondering van directeuren of procuratiehouders zijn onze vertegenwoordigers en mede-werkers niet gerechtigd overeenkomsten te sluiten die van deze AV afwijken.

(6) Verklaringen en mededelingen van juridisch belang die na het sluiten van de overeenkomst door de koper aan ons dienen te worden afgegeven (bijv. het stellen van een termijn, reclamaties, te-rugtredings- of kortingsverklaringen), zijn uitsluitend geldig in enige tekstvorm (bijv. fax of e-mail), voor zover niet op grond van de volgende bepalingen, een bijzondere contractuele over-eenkomst of wettelijke bepalingen een striktere vorm vereist is. Verdere bewijsplichten, in het bijzonder bij twijfels over de legitimatie van de verklarende persoon, blijven onverminderd van kracht.

(7) Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke voorschriften zijn slechts van informatieve aard. Ook zonder deze informering gelden daarom de wettelijke voorschriften, voor zover ze in deze AV niet direct worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

§2 Offerte/prijzen/sluiten van een overeenkomst

(1) Onze offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook indien wij aan de koper modellen, catalogi, technische documentatie (bijv. tekeningen, plannen, berekeningen, calcula-ties, verwijzingen naar DIN-normen), overige productbeschrijvingen of documenten – ook in elek-tronische vorm – beschikbaar hebben gesteld (hierna uniform 'documenten'), waarvan wij ons de eigendoms- en auteursrechten voorbehouden. Deze documenten dienen op verzoek aan ons te worden teruggegeven.

(2) Onze prijzen zijn berekend op grond van de loon- en materiaalkosten die maatgevend waren bij de uitgave van de prijslijst. Indien deze grondslagen wijzigen, behouden wij ons het recht voor de prijzen te berekenen die golden op de datum van de orderbevestiging. Bij een vooruitbestelling van de koper waarbij de leverdatum niet vaststaat, behouden wij ons het recht voor de prijzen te berekenen die gelden op de dag van de bepaling van de leverdatum.

(3) De bestelling van het goed door de koper geldt als bindende contractuele offerte. Voor zover uit de bestelling niets anders blijkt, zijn wij gerechtigd deze contractuele offerte binnen 2 weken na ontvangst bij ons te aanvaarden.

(4) Contractuele offertes gelden pas als aanvaard indien deze door ons minstens in enige tekstvorm zijn bevestigd (orderbevestiging). Dit geldt ook voor voorwaarden die tussen onze medewerkers en de betreffende klant zijn overeengekomen. Enkel elektronische bevestigingen (bijv. in EDI-formaat) betreffende de ontvangst van elektronische bestellingen of orders gelden niet als aan-vaarding. Middels de orderbevestiging wordt de inhoud van de koopovereenkomst bevestigd.

(5) Bij de aanvaarding van een contractuele offerte wordt de kredietwaardigheid van de koper voorop-gesteld. De nakoming van de koopovereenkomst kan ook naderhand nog afhankelijk worden gemaakt van een vooruitbetaling of zekerheidstelling indien wij op grond van naderhand ontvan-gen informatie twijfelen aan de kredietwaardigheid van de klant.

(6) Wij behouden ons het recht voor om veranderingen van het product die het doel van de over-eenkomst niet in gevaar brengen en redelijk zijn voor de koper zonder voorafgaande aankondi-ging uit te voeren.

§3 Levering, risico-overdracht, inspectie, verzuim van aanvaarding
(1) Voor zover niets anders is overeengekomen, vindt de levering plaats uit voorraad waar zich ook de plaats van nakoming voor de levering en een eventuele nakoming achteraf bevindt. Op ver-zoek van de koper wordt het goed naar een andere plaats van bestemming verzonden (verzen-dingskoop). Voor zover niets anders is overeengekomen, zijn wij gerechtigd de wijze van ver-zending (in het bijzonder transportbedrijven, verzendingsroute, verpakking) zelf te bepalen. Hier-bij kiezen wij een normaal geschikt vervoermiddel.

(2) Wij zijn gerechtigd tot geschikte deelleveringen, voor zover de deellevering voor de koper in het kader van het overeengekomen doel bruikbaar is en hierdoor voor hem geen aanzienlijke meer-kosten ontstaan.

(3) Bij een verzendingskoop in eigen land dragen wij – behoudens een afwijkende overeenkomst in een afzonderlijk geval – de transportkosten. Bij een verzending naar het buitenland gelden de voorwaarden van de in de orderbevestiging vermelde Incoterms. Eventuele invoerrechten, kos-ten, belastingen en overige verplichte heffingen komen in principe ten laste van de koper.

(4) Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het goed gaat uiterlijk bij de over-dracht over op de koper. Indien wij het transport niet met eigen voertuigen en eigen personeel uitvoeren, gaat bij een verzendingskoop het risico van toevallig verlies en toevallige verslechte-ring van het goed evenals het vertragingsrisico evenwel reeds bij de levering van het goed over op de verzender, de vrachtvervoerder of een andere, voor het uitvoeren van de verzending aan-gewezen persoon of bedrijf. Voor zover een inspectie is overeengekomen, is deze maatgevend voor de risico-overdracht. Ook voor het overige gelden voor een overeengekomen inspectie de wettelijke voorschriften van het recht inzake overeenkomsten tot de uitvoering van werken dien-overeenkomstig.

(5) De regels voor de overdracht respectievelijk inspectie gelden in gelijke mate voor het verzuim door de koper van de aanvaarding. Is er sprake van verzuim door de koper van de aanvaarding, laat hij zijn medewerking na of wordt onze levering vertraagd vanwege andere, aan de koper te wijten redenen, dan zijn wij gerechtigd een vergoeding van de hieruit ontstane schade inclusief meerkosten (bijv. opslagkosten) te eisen. Hiervoor berekenen wij een all-in vergoeding van 0,5% van het factuurbedrag per aangevangen kalenderweek tot een totaal maximumbedrag van 5% van het factuurbedrag, beginnend op de overeengekomen leverdatum respectievelijk – bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst – met de mededeling dat het goed gereed is voor verzending. Het bewijs van een grotere schade en onze wettelijke rechten (in het bijzonder de vergoeding van meerkosten, een gepaste schadevergoeding, terugtreding, opzegging) blijven onverminderd van kracht; de all-in vergoeding dient echter in mindering te worden gebracht op verdere geldei-sen. De koper mag evenwel een bewijs aanvoeren dat de verkoper helemaal geen of slechts aanzienlijk minder schade heeft geleden dan bovenstaande geëiste all-in vergoeding.

(6) Al onze levertermijnen beginnen op de verzenddatum van de orderbevestiging. Deze worden nagekomen wanneer het goed tot aan het einde van de levertermijn onze fabriek heeft verlaten, respectievelijk aan de koper is meegedeeld dat het goed gereed is voor verzending.

(7) Indien de uitvoering binnen de leveringstermijn geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door over-macht of andere omstandigheden (bijv. staking, gebrek aan grondstoffen, wettelijke uitsluiting, epidemieën, gebrek aan energie of arbeidskrachten) waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de verhindering.

(8) Afroeporders en vooruitbestellingen van de koper moeten binnen vier maanden na de datum van de orderbevestiging worden geïnspecteerd indien hierin geen andere datums zijn vastgelegd. Bij het verstrijken van de inspectietermijn is er sprake van verzuim door de koper van de aanvaar-ding, zonder dat een verder inspectieverzoek nodig is.

§4 Vertraagde levering

(1) Voor zover wij bindende levertermijnen om redenen die niet aan ons te wijten zijn niet kunnen nakomen (bijv. omdat de prestatie niet beschikbaar is), zullen wij de koper hierover direct infor-meren en tegelijk de vermoedelijke nieuwe levertermijn meedelen. Is de prestatie ook binnen de nieuwe levertermijn niet beschikbaar, dan zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk van de over-eenkomst terug te treden; een reeds verrichte tegenprestatie van de koper zullen wij direct cre-diteren. Als geval van niet-beschikbaarheid van de prestatie in deze zin geldt in het bijzonder de niet-tijdige zelfbevoorrading door een toeleverancier indien wij een congruente dekkingsaankoop hebben gesloten, noch ons of de toeleverancier enige schuld treft of dat wij in een afzonderlijk geval niet tot een aanschaf verplicht zijn.

(2) Vertraagde leveringen door ons richten zich naar de wettelijke voorschriften. In elk geval is evenwel een aanmaning door de koper met het stellen van een redelijke uitsteltermijn van mini-maal 4 weken vereist.

(3) De rechten van de koper overeenkomstig § 6 van deze AV en onze wettelijke rechten, in het bijzonder bij een uitsluiting van de prestatieplicht (bijv. vanwege de onmogelijkheid of onredelijk-heid van de prestatie en/of nakoming achteraf), blijven onverminderd van kracht.

§5 Reclamaties van de koper
(1) Ons goed wordt industrieel vervaardigd. Wij zetten ons in om door een voortdurende verbetering van de productiemethoden en een verbetering van de kwaliteitscontrole de kwaliteit van onze producten te verhogen. Evenwel kunnen kleine afwijkingen van afmetingen en uitvoeringen res-pectievelijk oppervlakken niet worden vermeden. Ook zijn afwijkingen van modellen of show-roomkeukens door productietechnische veranderingen of verbeteringen denkbaar. De hierboven beschreven afwijkingen vormen geen defecten.

(2) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de koper in geval van materiële gebreken en gebreken aan de eigendomstitel (met inbegrip van verkeerde levering en deficiënte levering alsook ondeugdelijke montage of gebrekkige montagehandleiding), tenzij hierna anders is bepaald. In alle gevallen blijven de bijzondere wettelijke bepalingen inzake de vergoeding van kos-ten voor de definitieve levering van nieuw vervaardigde goederen aan een consument (verhaals-recht van de leverancier overeenkomstig § 478, 445a, 445b van het Duits burgerlijk wetboek) onverlet, tenzij een gelijkwaardige vergoeding is overeengekomen, bijvoorbeeld als onderdeel van een overeenkomst inzake kwaliteitsborging.

(3) Onze aansprakelijkheid voor gebreken is vooral gebaseerd op de overeenkomst over de staat en het vermoedelijke gebruik van de goederen (inclusief toebehoren en instructies). Als kwaliteits-overeenkomst in deze zin gelden alle productbeschrijvingen en fabrikantspecificaties die het on-derwerp zijn van de individuele overeenkomst of die door ons openbaar zijn gemaakt (met name in catalogi of op onze internet-homepage) ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Als de kwaliteit niet is overeengekomen, moet volgens de wettelijke voorschriften worden beoordeeld of er sprake is van een gebrek of niet (§ 434 lid 3 van het Duits burgerlijk wetboek).

(4) Is er sprake van een wederzijdse handelsdaad tussen de koper en ons, dan gelden voor de reclamaties van de koper dat hij zijn wettelijke onderzoeks- en wrakingsplichten (§§ 377, 381 HGB (Duits Wetboek van Koophandel)) reglementair is nagekomen. Bij goed dat bestemd is voor inbouw of overige verdere verwerkingen dient in alle gevallen direct voor de verwerking een onderzoek plaats te vinden. Blijkt dat bij de levering, het onderzoek of op enig later moment sprake is van een defect, dan dient dit direct schriftelijk aan ons te worden meegedeeld. In alle gevallen dienen zichtbare defecten binnen 5 werkdagen vanaf de levering en niet-duidelijk zicht-bare defecten bij het onderzoek binnen dezelfde termijn vanaf de ontdekking schriftelijk of in eni-ge tekstvorm te worden meegedeeld. Verzuimt de koper het reglementaire onderzoek en/of het meedelen van defecten, dan is onze aansprakelijkheid voor het niet respectievelijk niet tijdig of niet reglementair meegedeelde defect overeenkomstig de wettelijke voorschriften uitgesloten.

(5) Is het geleverde goed gebrekkig, dan kunnen wij aanvankelijk beslissen of we een nakoming achteraf middels het verhelpen van het defect (herstel achteraf) of levering van een intact goed (vervangende levering) uitvoeren. Ons recht om de nakoming achteraf op grond van de wettelij-ke voorwaarden te weigeren blijft onverminderd van kracht.

(6) Wij zijn gerechtigd de verschuldigde nakoming achteraf uit te voeren op voorwaarde dat de koper de opeisbare koopprijs betaalt. De koper is evenwel gerechtigd een in verhouding tot het defect redelijk deel van de koopprijs in te houden.

(7) De koper dient ons voor de verschuldigde nakoming achteraf de vereiste tijd en gelegenheid te geven, in het bijzonder dient hij het goed waarover is gereclameerd voor controledoeleinden be-schikbaar te stellen. In geval van een vervangende levering dient de koper het gebrekkige goed overeenkomstig de wettelijke voorschriften aan ons terug te geven. De nakoming achteraf impli-ceert geen demontage van het gebrekkige goed of de vernieuwde inbouw indien wij oorspronkelijk niet tot de inbouw verplicht waren.

(8) De noodzakelijke uitgaven voor de controle en nakoming achteraf, in het bijzonder transport, infrastructuur-, arbeids- en materiaalkosten evenals eventueel demontage- en inbouwkosten dragen respectievelijk vergoeden wij overeenkomstig de wettelijke regeling indien er werkelijk sprake is van een defect. Anderszins kunnen wij van de koper eisen dat hij de kosten van de onterechte eis tot het verhelpen van het defect (in het bijzonder controle- en transportkosten) vergoedt, tenzij de vermeende ontbrekende gebrekkigheid voor de koper niet duidelijk zichtbaar was.

(9) De koper mag goed waarover is gereclameerd niet in gebruik nemen of repareren. Alleen in dringende gevallen, bijv. bij een gevaar voor de veiligheid of voor het afweren van buitensporige schade, is de koper gerechtigd het defect zelf te verhelpen en van ons een vergoeding voor de hiervoor objectief noodzakelijke uitgaven te eisen. Indien vooraf mogelijk, dient de koper ons in dat geval direct mee te delen dat hij het defect zelf verhelpt. Het recht op het zelf verhelpen van defecten is niet geldig indien wij gerechtigd zouden zijn een overeenkomstige nakoming ach-teraf volgens de wettelijke voorschriften te weigeren. Handelt de koper in strijd met bovenstaan-de onthoudingsverplichting, dan vervallen al zijn reclamaties.

(10) Wordt het gebrekkige goed bij een vervangende levering niet teruggegeven, dan wordt de ver-vangende levering in rekening gebracht.

(11) Terugzendingen zonder onze toestemming van goed waarover is gereclameerd zijn niet toege-staan. Dit goed wordt niet geaccepteerd en wordt op kosten van de koper weer teruggegeven.

(12) Pas wanneer de vervangende levering of het herstel achteraf na een reclamatie en (voor zover niet overeenkomstig dwingende wettelijke voorschriften overbodig) het stellen van een redelijke termijn voor de nakoming achteraf twee keer is mislukt, is de koper gerechtigd van de koop-overeenkomst terug te treden of de koopprijs te verlagen. Bij een gering defect bestaat evenwel geen recht op terugtreding.

(13) Kiest de koper voor terugtreding van de overeenkomst, dan heeft hij daarnaast geen recht op schadevergoeding wegens defecten.

(14) Voor de vergoeding van alle uitgaven die de koper in het kader van een eventuele noodzakelijke nakoming achteraf op basis van de contractuele relatie met zijn klant (ook verbruikers) heeft verricht, bevatten de tussen hem en ons uitonderhandelde algemene voorwaarden een korting van 5% op de catalogusprijs. Met deze korting zijn alle uitgaven zoals kleinmateriaal, reiskosten, montagetijden enz., zonder dat het hierbij gaat om een totale opsomming, afgehandeld. Deze regeling geldt onafhankelijk van of wij een gratis vervanging leveren of dat de koper ter plaatse licht beschadigde onderdelen achteraf herstelt.

(15) De koper heeft wat betreft het goed geen recht op verdere eisen wegens defecten en rechtsge-breken, tenzij de verkoper bedrieglijk heeft gehandeld of garanties heeft gegeven.

(16) De koper draagt de volledige bewijslast voor alle voorwaarden voor een vordering, met name voor het gebrek zelf, voor het tijdstip waarop het gebrek werd vastgesteld en voor de tijdigheid van de kennisgeving van het gebrek. Bepaling § 477 van het Duits burgerlijk wetboek blijft onver-let.

§6 Overige aansprakelijkheid
(1) De verkoper is aansprakelijk voor schadevergoeding – ongeacht welke rechtsgrond dan ook – in het kader van schuldaansprakelijkheid bij opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid is de verkoper behoudens een mildere aansprakelijkheidsmaatstaf overeenkomstig wettelijke voor-schriften (bijv. voor de zorgvuldigheid wat betreft eigen zaken) uitsluitend aansprakelijk
(a) voor schade door overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade,
(b) voor schade door een niet-onaanzienlijke overtreding van een essentiële contractuele plicht (verplichting waardoor middels de nakoming ervan de reglementaire uitvoering van de over-eenkomst pas mogelijk is en waarbij de contractpartner normaal vertrouwt en mag ver-trouwen op de inachtneming van deze verplichting); in dit geval is onze aansprakelijkheid evenwel beperkt tot de vergoeding van te voorziene, typische schade.

(2) De uit lid (1) volgende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook bij plichtsverzuim door respec-tievelijk ten gunste van personen, wiens schuld overeenkomstig wettelijke voorschriften te wijten is aan de verkoper. Deze beperkingen gelden niet voor zover de verkoper een defect bedrieglijk verzwijgt of een garantie voor de kwaliteit van het goed heeft gegeven evenals voor rechten van de koper volgens de productaansprakelijkheidswet.

(3) Op grond van plichtsverzuim waarbij het niet gaat om een defect kan de koper uitsluitend van de overeenkomst terugtreden of deze opzeggen indien het plichtsverzuim te wijten is aan de verkoper. Een vrij opzeggingsrecht van de koper (in het bijzonder overeenkomstig §§ 650, 648 BGB) is uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.

§7 Verjaring
(1) Afwijkend van § 438, lid 1, nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor eisen we-gens defecten en rechtsgebreken een jaar vanaf de levering. Voor zover een inspectie is over-eengekomen, begint de verjaring bij de inspectie.

(2) Gaat het bij het goed evenwel om een gebouw of om een zaak die overeenkomstig de normale gebruikswijze ervan voor een gebouw is gebruikt en de gebrekkigheid ervan heeft veroorzaakt (bouwmateriaal), dan richt de verjaringstermijn zich naar § 438, lid 1, nr. 2 BGB. Ook verdere wettelijke bijzondere verjaringsregelingen blijven onverminderd van kracht (in het bijzonder § 438, lid 1, nr. 1, lid 3, §§ 444, 445b BGB).

(3) Bovenstaande verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en niet-contractuele schadeclaims van de koper die op een defect van het goed berusten, tenzij de toe-passing van de normale wettelijke verjaring (§§ 195, 199 BGB) in een afzonderlijk geval tot een kortere verjaring zou leiden. De verjaringstermijnen van de productaansprakelijkheidswet blijven in elk geval onverminderd van kracht. Anderszins gelden voor schadeclaims van de koper over-eenkomstig § 6 uitsluitend de wettelijke verjaringstermijnen. Door het verhelpen van een defect of een nieuwe levering vangt de verjaringstermijn niet opnieuw aan.

§8 Regres van de koper
(1) Indien de koper het goed als gevolg van de gebrekkigheid ervan na een mislukte nakoming ach-teraf, die aan ons te wijten is, geheel of gedeeltelijk van de verbruiker moet terugnemen of in-dien de verbruiker de koopprijs heeft verlaagd en de koper jegens ons zijn directe reclamatie-plicht overeenkomstig § 377 II HGB respectievelijk § 5, lid (4) van deze AV is nagekomen, is het recht van de koper jegens ons wegens de aansprakelijkheid voor defecten en rechtsgebre-ken en plichtsverzuim evenals eventuele eisen wegens de vergoeding van uitgaven die de koper in relatie tot de verbruiker wegens een mislukte nakoming achteraf dient te dragen, beperkt tot de betaling van maximaal 120% van de netto koopprijs uit de contractuele relatie tussen ons en de koper respectievelijk het geheel of gedeeltelijk door de verbruiker teruggegeven goed.

(2) Het recht op terugtreding is uitgesloten.

(3) De regresaansprakelijkheid beperkt zich in elk geval tot opzet en grove nalatigheid door de ver-koper of zijn plaatsvervangers. Deze beperking geldt niet voor schade door overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade die de verbruiker kenbaar maakt.

(4) De koper draagt de volledige bewijslast voor alle aanspraakvoorwaarden, in het bijzonder voor het defect zelf, voor het moment van de vaststelling van het defect en voor de tijdigheid van de reclamatie.

§9 Betalingen en wanbetaling
(1) De betalingen zijn opeisbaar en dienen plaats te vinden zoals aangegeven in de orderbevestiging.

(2) Onze vertegenwoordigers respectievelijk buitendienstmedewerkers zijn in principe niet gerechtigd tot het uitvoeren van incasso's. Dit geldt wel indien zij met een door ons speciaal hiervoor ver-strekte volmacht zijn gemachtigd en zich op vertoon van deze volmacht en hun identiteitsbewijs jegens de koper kunnen legitimeren.

(3) Na het verstrijken van de in de orderbevestiging aangegeven betalingstermijn is de koper in gebreke. Over de koopprijs dient tijdens de vertraging tegen de telkens geldende wettelijke ver-tragingsrentevoet rente te worden betaald. Wij behouden ons de aanspraak op verdere vertra-gingsschade voor. Jegens handelaren blijft onze aanspraak op de commerciële vervaldatumrente (§ 353 HGB) onverminderd van kracht.

(4) Wissels worden in principe niet en slechts in een afzonderlijk geval na een voorafgaande schrif-telijke overeenkomst met ons en ook uitsluitend ten behoeve van de vervulling onder voorbehoud van protest evenals op voorwaarde van hun disconteerbaarheid aangenomen. Wisselkosten in-clusief bijkomende kosten worden vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag berekend.

(5) De koper heeft slechts recht op verrekenings- of retentierechten voor zover zijn aanspraak rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is. Bij defecten van de levering blijven de tegenrechten van de koper onverminderd van kracht.

(6) Wordt na het sluiten van de overeenkomst duidelijk (bijv. door het verzoek tot het openen van een insolventieprocedure) dat ons recht op de koopprijs door een gebrekkige prestatie van de koper in gevaar wordt gebracht, dan zijn wij overeenkomstig de wettelijke voorschriften gerech-tigd tot het weigeren van de prestatie en – eventueel na het stellen van een termijn – tot terug-treding van de overeenkomst (§ 321 BGB). Bij overeenkomsten inzake de vervaardiging van onverantwoorde producten (losse vervaardigde producten) kunnen wij direct onze terugtreding kenbaar maken; de wettelijke regelingen inzake de overbodigheid van het stellen van een termijn blijven onverminderd van kracht.

(7) Is de koper meer dan twee weken met een betaling in gebreke, dan is de totale op dat moment openstaande koopprijs uit de met de koper bestaande zakelijke relatie voor al het aan hem gele-verde goed, ongeacht eventuele andere voorwaarden in de orderbevestigingen, direct opeisbaar.

§10 Eigendomsvoorbehoud
(1) Tot aan de volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen uit de koopover-eenkomst en een lopende zakelijke relatie (gedekte vorderingen) behouden wij ons het eigendom van het verkochte goed voor.

(2) Indien de koper handelt in strijd met de overeenkomst, in het bijzonder wanneer hij de te betalen koopprijs niet betaalt, zijn wij gerechtigd overeenkomstig de wettelijke voorschriften van de over-eenkomst terug te treden of/en het goed op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te ei-sen. De eis tot teruggave impliceert niet gelijktijdig het kenbaar maken van de terugtreding; wij zijn daarentegen gerechtigd alleen het goed terug te eisen en ons de terugtreding voor te behou-den. Betaalt de koper de te betalen koopprijs niet, dan mogen wij uitsluitend aanspraak maken op deze rechten indien wij voor de koper vooraf zonder succes een redelijke termijn voor de be-taling hebben gesteld of indien het zodanig stellen van een termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften overbodig is.

(3) Het goed onder eigendomsvoorbehoud mag vóór de volledige betaling van de gedekte vorderin-gen niet aan derden worden verpand of als borgstelling worden overgedragen. Bij verpandingen van het goed onder voorbehoud door derden of bij overige ingrepen door derden is de koper ver-plicht op ons eigendom te wijzen en dient hij ons direct schriftelijk te informeren, zodat wij ge-bruik kunnen maken van onze eigendomsrechten. Voor zover een derde niet in staat is ons in verband hiermee de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de koper hier-voor aansprakelijk. De koper dient ons direct schriftelijk of in enige tekstvorm mee te delen wanneer er een verzoek tot het openen van een insolventieprocedure inzake zijn vermogen is in-gediend.

(4) De koper is tot aan de herroeping door ons gerechtigd het goed onder eigendomsvoorbehoud volgens de reglementaire gang van zaken door te verkopen en/of te verwerken. In dit geval gel-den aanvullend de volgende bepalingen:
(a) Het eigendomsvoorbehoud heeft betrekking op de door verwerking, vermenging of verbin-ding van ons goed ontstane producten met de volledige waarde ervan, waarbij wij gelden als producent. Blijft bij een verwerking, vermenging of verbinding met het goed van derden hun eigendomsrecht bestaan, dan verwerven wij het mede-eigendom naarmate van de fac-tuurwaarde van het verwerkte, vermengde of verbonden goed. Voor het overige geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor het onder eigendomsvoorbehoud geleverde goed.
(b) De ontstane vorderingen uit een doorverkoop van het goed of het product jegens derden draagt de koper reeds nu in totaal respectievelijk ter hoogte van ons eventueel mede-eigendomsaandeel overeenkomstig bovenstaande bepaling (a) als borgstelling aan ons over. Wij aanvaarden deze overdracht. De in lid 3 vermelde plichten van de koper gelden ook ten aanzien van de overgedragen vorderingen. Heeft de koper deze vordering in het kader van een originele factoring verkocht, dan draagt hij de in deze plaats tredende vorde-ring jegens de factor aan ons over. Wij aanvaarden deze overdracht. Wordt de vordering uit de doorverkoop door de koper in een rekening-courantverhouding met zijn afnemer ge-steld, dan draagt de koper zijn vordering uit de rekening-courantverhouding ter hoogte van de factuurwaarde van het goed onder voorbehoud aan ons over. Wij aanvaarden deze overdracht.
(c) Bovendien draagt de koper vorderingen betreffende goed onder voorbehoud die op basis van een overige rechtsgrond jegens zijn afnemers of derden ontstaan (in het bijzonder vor-deringen uit onrechtmatige handelingen en aanspraken op verzekeringsuitkeringen) reeds nu als borgstelling in de volledige omvang aan ons over. Wij aanvaarden deze overdracht.
(d) De koper is tot aan de herroeping door ons ook na de overdracht gemachtigd tot het innen van de overgedragen vorderingen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onverminderd van kracht; evenwel verplichten wij ons ertoe deze vordering niet te innen zolang de koper zijn verplichtingen jegens ons, in het bijzonder zijn betalingsverplich-tingen reglementair nakomt, niet met de betaling in gebreke is, geen verzoek tot het ope-nen van een insolventieprocedure is ingediend en er geen sprake is van een overig defect van zijn prestatie. Is dit wel het geval, dan kunnen wij eisen dat de koper ons in kennis stelt van de overgedragen vorderingen en de desbetreffende debiteuren, alle gegevens verstrekt die voor het innen vereist zijn, de bijbehorende bijlagen overhandigt en de over-dracht aan de debiteuren (derden) meedeelt.
(e) Wordt in verband met de betaling van de koopprijs door de koper een op een wissel geba-seerde aansprakelijkheid voor ons aangevoerd, dan vervalt het eigendomsvoorbehoud evenals de hieraan ten grondslag liggende vordering uit de leveringen van goed niet vóór het honoreren van de wissel door de koper als betrokkene.
(f) Overstijgt de realiseerbare waarde van de borgstellingen onze vorderingen meer dan 10%, dan zullen wij op verzoek van de koper borgstellingen naar onze keuze vrijgeven.
(g) Indien wij in verband met modelkeukens aanspraak maken op onze rechten uit het eigen-domsvoorbehoud, geldt het volgende: Bij de terugname van modelkeukens volgens de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud schrijven wij voor de koper ten aanzien van de koopprijs - indien de modelkeukens binnen de laatste 12 maanden voor terugname zijn geleverd, 50 % bij - indien de modelkeukens binnen de laatste 13-24 maanden voor terugname zijn geleverd, 15 % bij - indien de levering van de modelkeukens meer dan 24 maanden is geleden geen bedrag bij.

§11 Verzekering van het goed onder eigendomsvoorbehoud
(1) De koper verplicht zich ertoe het goed onder eigendomsvoorbehoud tot aan het vervallen van het eigendomsvoorbehoud op eigen kosten tegen de normale risico's (brand, vocht, diefstal, be-schadigingen enz.) te verzekeren respectievelijk verzekerd te houden. Het verzekeringsbedrag dient (minimaal) te worden afgestemd op de koopprijs. Alle huidige en toekomstige aanspraken jegens de verzekeraar die hieruit ontstaan draagt de koper reeds nu aan ons over. Wij aanvaar-den deze overdracht. De koper dient de verzekeraar mee te delen dat het verzekerde goed ons eigendom is, dat alle rechten uit de verzekeringsovereenkomst, voor zover deze betrekking hebben op het goed onder eigendomsvoorbehoud, aan ons toekomen en dat wij uitsluitend de rechten en niet de plichten van de verzekeringsovereenkomst aanvaarden met dien verstande dat de koper niet gerechtigd is zonder onze toestemming de verzekering te beëindigen.

(2) Op ons verzoek zal de koper ons direct uitvoerig informeren over de dekking van de verzekering en zal hij alle eventueel noodzakelijke documenten voor een aanspraak op de verzekeringsuitke-ring verstrekken. In tegenstelling tot het informerings- en verstrekkingsrecht is een beroep op het retentierecht uitgesloten. Indien de koper niet of onvoldoende zorg heeft gedragen voor de verzekering mogen wij dit voor zijn risico en op zijn kosten doen.

§12 Eigendomsrechten, bedrijfslogo, tekeningen, clichés enz.
(1) Wij behouden ons het eigendom en auteursrecht op alle aan de koper beschikbaar gestelde documenten en reclamemateriaal voor. De koper is bevoegd deze jegens derden in de overeen-gekomen omvang en met inachtneming van onze industriële eigendomsrechten te gebruiken.

(2) Indien door het door ons geleverde goed industriële eigendomsrechten of het auteursrecht van een derde wordt overtreden, zullen wij naar onze keuze en op onze kosten het goed vervangen of veranderen of door het sluiten van een dienovereenkomstige licentieovereenkomst het ge-bruiksrecht aan onszelf of aan de koper verlenen. Eventuele schadeclaims van de koper zijn on-derworpen aan de beperkingen van §§ 5 tot 7 van deze AV.

(3) Het bedrijfslogo, tekeningen, clichés, de reproductie of overige afbeeldingen van onze modellen mogen uitsluitend met onze uitdrukkelijke toestemming in kranten, reclamefolders enz. worden getoond of anderszins worden gebruikt.

§13 Bevoegde rechtbank, plaats van nakoming, rechtskeuze
(1) Voor deze AV en alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de koper geldt het recht van de Bonds-republiek Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG). De voorwaarden en uitwerkin-gen van het eigendomsvoorbehoud onder § 10 zijn onderworpen aan het recht van de opslaglo-catie van het betreffende goed, voor zover op grond hiervan de rechtskeuze ten gunste van het Duitse recht ontoelaatbaar of ongeldig is.

(2) De plaats van nakoming en de bevoegde rechtbank voor alle uit de contractuele relatie direct of indirect volgende geschillen is onze zetel in Rödinghausen. Wij zijn evenwel ook gerechtigd klach-ten in te dienen bij de algemeen bevoegde rechtbank van de koper.

(3) Voor de interpretatie van deze voorwaarden is uitsluitend de Duitse versie maatgevend.

§14 Privacybescherming
Hierbij wordt de koper erover geïnformeerd dat de verkoper de in het kader van de zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens overeenkomstig de bepaling van de AVG en de Duitse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt.

§15 Geen deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures bij een geschilleninstantie voor verbruikers
De verkoper is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures bij een geschilleninstantie voor verbruikers.