Ochrona danych

INFORMACJE DOTYCZACE WYKORZYSTYWANIA PANSTWA DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Przetwarzamy Panstwa dane osobowe zgodnie z wytycznymi niemieckiej ustawy telemedialnej oraz Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.
W dalszej czesci poinformujemy Panstwa o wykorzystywaniu Panstwa danych oraz zwiazanych z tym Panstwa prawach.

1. UWAGA WSTEPNA
Ponizsze punkty zawieraja informacje dotyczace Panstwa danych. Ustawodawca okreslil, jakie informacje sa niezbedne do tego celu.
Szczególy dostepne sa w tresci art. 12-22 oraz 34 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Tekst Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych dostepny jest w Internecie pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. W razie dalszych pytan dotyczacych Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych w kazdej chwili moga Panstwo zwrócic sie do inspektora ochrony danych i/lub administracji.

2. CZYM SA DANE OSOBOWE?
Sa to wszelkie informacje, dotyczace okreslonej badz dajacej sie zidentyfikowac osoby. Osoba jest mozliwa do zidentyfikowania, jezeli jej tozsamosc mozna ustalic bezposrednio lub posrednio. Moze to nastapic na przyklad poprzez przyporzadkowanie do identyfikatora, takiego jak imie i nazwisko, powiazanie z numerem identyfikacyjnym, danymi dotyczacymi lokalizacji, identyfikatorem internetowym albo jedna lub kilkoma cechami szczególnymi.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE
3.1 Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych?
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest przedsiebiorstwo Häcker Küchen GmbH & Co. KG, Werkstr. 3, 32289 Rödinghausen, Niemcy
Tel.: +49 5746 / 940-0, info@haecker-kuechen.de

3.2 Jaki organ odpowiada za kontrole i przestrzegania rozporzadzenia dotyczacego ochrony danych?
Odpowiedzialny organ nadzoru nad ochrona danych
Inspektor Ochrony Danych i Wolnosci Informacji Nadrenii Pólnocnej- Westfalii
Postfach 200444, 40102 Düsseldorf, Niemcy 
Telefon:  +49 211 / 384240 E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

3.3 W jaki sposób moge skontaktowac sie z inspektorem ochrony danych przedsiebiorstwa?
Z inspektorem ochrony danych mozna kontaktowac sie poprzez: e-mail: dsb@haecker-kuechen.de

4. DALSZE WAZNE INFORMACJE
4.1 Dlaczego przedsiebiorstwo przetwarza moje dane?
Generowanie anonimowych danych prowadzone jest przez naszego dostawce uslug hostingowych jako procedura standardowa, której obecnie nie mozemy dezaktywowac.
Podczas korzystania z formularza dane zbierane sa w celu wyjasnienia przyczyn i nawiazania kontaktu.

4.2 Dlaczego przedsiebiorstwo ma prawo do przetwarzania moich danych?
Obowiazujace prawo w zakresie ochrony danych (= Rozporzadzenie o ochronie danych osobowych UE) pozwala na przetwarzanie Panstwa danych (= dane osobowe), jezeli nasz interes jest uzasadniony (patrz 4.1) i jesli mozemy zakladac, ze nie maja Panstwo w zwiazku z tym powaznych sprzeciwów (uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f).

4.3 Jakie dane sa ode mnie pozyskiwane?
Dane te zbierane sa przez naszego dostawce uslug hostingowych w trybie standardowym. Obecnie nie mozemy dezaktywowac zbierania danych, jednak nie sa one przez nas wykorzystywane i oceniane.

 • Adres IP w anonimowej formie wykorzystywany jest do ustalania miejsca dostepu
 • Odnosnik HTTP (odwiedzona uprzednio strona internetowa) 
 • Zadana strona internetowa lub plik 
 • Typ i wersja przegladarki 
 • Uzywany system operacyjny 
 • Uzywany typ urzadzenia 
 • Godzina dostepu

W zwiazku z korzystaniem z formularza zbierane sa nastepujace dane:

 • Tytul 
 • Druga strona umowy (opcjonalnie)
 • Imie (opcjonalnie)
 • Nazwisko
 • Ulica / nr domu (opcjonalnie)
 • Kod pocztowy
 • Miasto (opcjonalnie)
 • Kraj
 • Telefon (opcjonalnie)
 • E-Mail
 • Wybór tematu
 • Wiadomosc

 4.4 W jakich statystykach wykorzystywane sa moje dane?
Nasz dostawca uslug hostingowych udostepnia nam nastepujace anonimowe statystyki. Statystyk tych nie wykorzystujemy i nie oceniamy, jednak nie mozemy obecnie dezaktywowac ich generowania: 

 • Statystyki odwiedzajacych: odwiedzajacy, sesje, odslony strony i roboty internetowe. 
 • Zachowanie odwiedzajacych: czas przegladanie na jedno wejscie, odslony strony w czasie jednej sesji i wskaznik odrzucen. 
 • Analiza stron: strony wejscia, strony wyjscia, strony bledu, najczesciej odwiedzane strony, strony z wysokim wskaznikiem odrzucen oraz hasla wyszukiwania. 
 • Adresy referujace: wszystkie adresy referujace i strony odsylajace. 
 • Lokalizacje odwiedzajacych 
 • Przegladarki i systemy: przegladarki, wersje przegladarek, systemy operacyjne i wersje systemów operacyjnych.

4.5 Kto moze otrzymac moje dane?
W ramach przetwarzania, Panstwa anonimowe dane 

 • moga byc przegladane przez naszego, zwiazanego umownie dostawce uslug hostingowych; 
 • dane nie sa przekazywane osobom trzecim.

W zwiazku z korzystaniem z formularza salonów sprzedazy nie moga byc przekazywane dalej takze odpowiednim sprzedawcom, o ile wyrazili Panstwo na to zgode.

4.6 Czy moje dane przekazywane beda do krajów spoza Unii Europejskiej?
Nie planujemy tego.

4.7 Jak dlugo moje dane beda przechowywane?
Nie przechowujemy zadnych danych.

4.8 Czy musze udostepnic moje dane?
Aby zrealizowac cele przedstawione w punkcie 4.1 konieczne jest udostepnienie nam przez Panstwa danych osobowych.
W celu zawarcia z Panstwem umowy i jej realizacji jest to absolutnie niezbedne i usankcjonowane prawnie. W przypadku nieudostepnienia danych nie mozemy zawrzec z Panstwem umowy.
W przypadku skarg moga Panstwo w kazdej chwili zwrócic sie do wlasciwego organu nadzoru. Dla naszego przedsiebiorstwa jest nim organ nadzoru wskazany w punkcie 3.3.
Maja Panstwo prawo do poddania tego sadowej kontroli – zgodnie z art. 78 RODO prowadzonej przeciwko organowi nadzoru, zas zgodnie z art. 79 RODO przeciwko naszemu przedsiebiorstwu.

4.9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie nie odbywa sie.

5 JAKIE MAM PRAWA?
5.1 Informacja o Panstwa prawach
Jako osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, zgodnie z trescia Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych maja Panstwo m.in. nastepujace prawa (dalej zwane takze „prawami osób, których dotyczy przetwarzanie danych”):

5.2 Prawo do informacji (zgodnie z art. 15)
Maja Panstwo prawo domagac sie informacji dotyczacej tego, czy przetwarzamy dotyczace Panstwa dane osobowe. Jezeli przetwarzamy Panstwa dane osobowe, maja Panstwo prawo wiedziec,

 • dlaczego je przetwarzamy (patrz takze punt 4.1);
 • jaki rodzaj dotyczacych Panstwa danych przetwarzamy;
 • jacy odbiorcy otrzymuja lub beda otrzymywac dotyczace Panstwa dane (patrz takze punkt 4.3);
 • jak dlugo bedziemy przechowywac Panstwa dane; jezeli nie jest mozliwe wskazanie dlugosci okresu przechowywania, mamy obowiazek poinformowac, w jaki sposób ustalamy dlugosc okresu przechowywania (no. po uplywie ustawowych okresów przechowywania) (patrz takze punkt 4.5);
 • ze maja Panstwo prawo do korekty i usuniecia dotyczacych Panstwa danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania i/lub mozliwosc sprzeciwu (patrz takze dalsze punkty 5.2, 5.3 i kolejne);
 • ze maja Panstwo prawo do wnoszenia skarg do organów nadzoru;
 • skad pochodza Panstwa dane, jezeli nie zostaly one przez nas uzyskane bezposrednio od Panstwa;
 • czy Panstwa dane beda wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, a jesli tak, wówczas maja Panstwo prawo do uzyskania informacji na temat tego, na jakiej logicznej podstawie podejmowane sa rzeczone decyzje oraz jaki jest skutek i zasieg automatycznego podejmowania decyzji z Panstwa perspektywy;
 • ze, jezeli dotyczace Panstwa dane zostana przekazane do panstwa spoza Unii Europejskiej, wówczas maja Panstwo prawo do informacji, czy – a jesli tak, to na podstawie jakich gwarancji – ze strony odbiorcy danych zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony;
 • ze maja Panstwo prawo do zadania kopii Panstwa danych osobowych. Kopie danych zasadniczo udostepniane sa w formie elektronicznej.
  Pierwsza kopia jest bezplatna, za kolejne kopie mozemy zadac odpowiednio uzasadnionej oplaty. Kopie mozna udostepnic wylacznie, jezeli nie wplywa to negatywnie na prawa innych osób.

5.3 Prawo do korekty danych (zgodnie z art. 16 RODO)
Maja Panstwo prawo domagac sie od nas korekty Panstwa danych, jezeli sa one niepoprawne i/lub niekompletne. Prawo to obejmuje takze uzupelnienie przez zlozenie dodatkowych oswiadczen i przekazanie dodatkowych informacji. Korekta i/lub uzupelnienie musi nastapic bez zawinionej zwloki.

5.4 Prawo do usuniecia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO)
Maja Panstwo prawo domagac sie od nas usuniecia Panstwa danych osobowych, jezeli

 • dane osobowe nie sa dluzej niezbedne do celów, do których zostaly pozyskane i byly przetwarzane;
 • przetwarzanie danych odbywalo sie na podstawie udzielonej przez Panstwa zgody, zas Panstwo wycofali swa zgode; nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzania danych dotyczy inne ustawowe zezwolenie;
 • wniesli Panstwo sprzeciw w zwiazku z przetwarzaniem danych, w zwiazku z którym ustawowe zezwolenie lezy w „uzasadnionym interesie” (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f); usuniecie nie jest obowiazkowe, jezeli zachodza priorytetowe, uprawnione wzgledy w zwiazku z ich dalszym przetwarzaniem;
 • wniesli Panstwo skarge w zwiazku z przetwarzaniem danych do celów reklamy bezposredniej;
 • Panstwa dane osobowe byly przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • mowa o danych dziecka, pozyskanych dla uslug spoleczenstwa informacyjnego (= elektroniczne swiadczenie uslug) na podstawie zezwolenia (zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO). Nie maja Panstwo prawa do usuniecia danych osobowych, jezeli
 • zadanie usuniecia danych stoi w sprzecznosci z prawem do swobodnego wyrazania opinii i informacji;
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne
 • do wywiazania sie ze zobowiazania prawnego (np. ustawowy obowiazek przechowywania), realizacji zadan i interesów publicznych zgodnie z obowiazujaca litera prawa (nalezy tu równiez „zdrowie publiczne”) lub 
 •  do celów archiwizacyjnych i/lub badawczych;
 • dane osobowe sa niezbedne do wnoszenia, wykonywania lub obrony roszczen prawnych.
  Usuniecie musi nastapic niezwlocznie (bez zawinionej zwloki). Jezeli dane osobowe zostaly przez nas upublicznione (np. w Internecie), wówczas w ramach mozliwosci technicznych musimy dolozyc wszelkich staran, by zadanie usuniecia wraz z usunieciem linków, kopii i/lub powielen dotarlo równiez do innych podmiotów przetwarzajacych dane.

5.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO)
Maja Panstwo prawo do ograniczenia przetwarzania Panstwa danych osobowych w nastepujacych przypadkach:

 • Jezeli zakwestionowali Panstwo prawdziwosc Panstwa danych osobowych, moga domagac sie Panstwo od nas, by Panstwa dane nie byly dalej wykorzystywane w czasie kontroli, a co za tym idzie, by ich przetwarzanie zostalo ograniczone.
 • W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych zamiast usuniecia danych moga Panstwo domagac sie ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Jezeli potrzebuja Panstwo swoich danych osobowych do wnoszenia, wykonywania badz obrony roszczen prawnych, my jednak nie potrzebujemy dluzej Panstwa danych osobowych, moga Panstwo domagac sie od nas ograniczenia przetwarzania danych do dochodzenia na drodze prawnej.
 • Jezeli zlozyli Panstwo skarge w zwiazku z przetwarzaniem danych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO) (patrz takze punkt 5.7) i nie wiadomo jeszcze, czy nasze interesy w odniesieniu do ich przetwarzania przewazaja nad Panstwa interesami w tej kwestii, wówczas moga Panstwo zadac, by Panstwa dane na czas rozpoznania nie byly wykorzystywane do innych celów, przez co ich przetwarzanie zostanie ograniczone.
  Dane osobowe, których przetwarzanie zostalo ograniczone na Panstwa wniosek, z wyjatkiem przechowywania moga byc przetwarzane wylacznie za
 • Panstwa zgoda,
 • do celów wnoszenia, wykonywania badz obrony roszczen prawnych,
 • do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo
 • z powodu waznego interesu publicznego.

W przypadku zniesienia ograniczenia przetwarzania danych zostana Panstwo powiadomieni z wyprzedzeniem.

5.6 Prawo do przekazywania danych (zgodnie z art. 20 RODO)
Maja Panstwo prawo domagac sie od nas udostepnionych nam danych w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym (np. jako dokument PDF lub Excel).
Moga Panstwo takze zadac, by dane te byly przekazywane bezposrednio innym przedsiebiorstwom (za posrednictwem okreslonego przez Panstwa przedsiebiorstwa), o ile lezy to w granicach naszych mozliwosci technicznych.
Warunkiem tego, by mogli Panstwo korzystac z wyzej wymienionego prawa, jest przetwarzanie danych na podstawie zgody albo w celu realizacji umowy (patrz punkt 4.2) w drodze automatycznej procedury.
Korzystanie z prawa do przekazywania danych nie moze negatywnie wplywac na prawa i wolnosci innych osób.
Jezeli korzystaja Panstwo z prawa do przekazywania danych, w dalszym ciagu maja Panstwo prawo do okreslonego w art. 17 RODO usuniecia danych.

5.7 Prawo do sprzeciwu wobec okreslonego przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO)
Jezeli Panstwa dane przetwarzane sa w celu realizacji zadan lezacych w interesie publicznym lub w celu realizacji uprawnionych interesów (patrz punkt 4.2), moga Panstwo sprzeciwic sie ich przetwarzaniu. Musza Panstwo przy tym przedstawic nam powody sprzeciwu wynikajace z Panstwa wyjatkowej sytuacji. Moga to byc np. wyjatkowe okolicznosci rodzinne albo podlegajace ochronie interesy w zakresie poufnosci.
W przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Panstwa danych w celach wskazanych w punkcie 4.1, chyba ze

 • istnieja wazne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które maja charakter nadrzedny wobec Panstwa interesów lub podstawowych praw i wolnosci,
 • albo przetwarzanie jest niezbedne do wniesienia, wykonywania badz obrony roszczen prawnych.
  Moga Panstwo w kazdej chwili wniesc sprzeciw dotyczacy wykorzystywania Panstwa danych do celów reklamy bezposredniej; dotyczy to takze profilowania, o ile jest ono zwiazane z reklama bezposrednia. W przypadku sprzeciwu nie bedziemy mogli dluzej wykorzystywac Panstwa danych do celów zwiazanych z reklama bezposrednia.

-> W zadnym wypadku nie zlecamy ani nie realizujemy reklamy bezposredniej i/lub profilowania.

5.8 Zakaz dotyczacy zautomatyzowanych decyzji/profilowania (zgodnie z art. 22 RODO)
Nasze decyzje, pociagajace za soba skutki prawne dla Panstwa albo oddzialujace na Panstwa w duzym stopniu, nie moga opierac sie wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Dotyczy to takze profilowania. Powyzszy zakaz nie obowiazuje, o ile zautomatyzowana decyzja

 • jest niezbedna do zawarcia z Panstwem umowy badz jej realizacji,
 • jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa, jezeli rzeczone przepisy prawa uwzgledniaja odpowiednie srodki ochrony Panstwa praw i wolnosci oraz Panstwa uzasadnionych interesów, albo jezeli nastepuje ona za Panstwa wyrazna zgoda.
  Decyzje opierajace sie wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu szczególnych kategorii danych osobowych (= dane wrazliwe), sa dopuszczalne wylacznie, jezeli podejmowane sa na podstawie
 • Panstwa wyraznej zgody albo
 • jezeli przetwarzanie stanowi przedmiot waznego interesu publicznego
  oraz zostaly zapewnione odpowiednie srodki ochrony Panstwa praw i wolnosci, a takze Panstwa uzasadnionych interesów.

5.9 Wykonywanie praw osób objetych przetwarzaniem danych
W zwiazku z wykonywaniem praw osób objetych przetwarzaniem danych prosimy zwracac sie do osób kontaktowych wskazanych w punkcie 3. Na zapytania skladane elektronicznie odpowiedzi z reguly udzielane sa takze elektronicznie. Przyslugujace zgodnie z RODO informacje, komunikaty i srodki, lacznie z „wykonywaniem praw osób objetych przetwarzaniem danych”, zasadniczo udzielane i swiadczone sa bezplatnie. Jedynie w przypadku wniosków jawnie nieuzasadnionych badz wysylanych zbyt czesto mamy prawo do pobrania uzasadnionej oplaty za ich obsluge albo do odmowy podjecia dzialan (zgodnie z art. 12 ust. 5 RODO).
Jezeli w odniesieniu do Panstwa tozsamosci istnieja uzasadnione watpliwosci, celem identyfikacji mamy prawo zadac od Panstwa dodatkowych informacji. Jezeli nie jestesmy w stanie dokonac identyfikacji, mamy prawo odmówic rozpatrzenia Panstwa wniosku. Informacje dotyczaca braku mozliwosci identyfikacji przekazemy Panstwu oddzielnie, o ile bedzie to mozliwe (patrz art. 12 ust. 6 i art. 11 RODO).
Wnioski o udzielenie informacji zazwyczaj rozpatrywane sa niezwlocznie w ciagu jednego miesiaca od daty wplywu. Termin moze ulec wydluzeniu o kolejne dwa miesiace, o ile jest to konieczne w zwiazku ze stopniem skomplikowania i/lub liczba wniosków; w przypadku wydluzenia terminu poinformujemy Panstwa o jego przyczynach w ciagu jednego miesiaca od daty wplywu Panstwa wniosku. Jezeli nie podejmiemy czynnosci w zwiazku z wnioskiem, o przyczynach takiej decyzji poinformujemy Panstwa niezwlocznie, w ciagu jednego miesiaca od daty wplywu Panstwa wniosku, a takze przekazemy Panstwu informacje dotyczaca mozliwosci zlozenia skargi do organu nadzoru albo mozliwosci skorzystania ze srodków ochrony prawnej przed sadem (patrz art. 12 ust. 3 i ust. 4 RODO).
Prosimy miec na uwadze, ze z praw osób objetych przetwarzaniem danych mozna korzystac wylacznie w ramach okreslonych przez Unie badz Panstwa czlonkowskie ograniczen (art. 23 RODO)

6. Ciasteczka
Dla potrzeb nawigacji na stronie korzystamy wylacznie z plików sesyjnych, które sa automatycznie usuwane po zamknieciu przez Panstwa przegladarki. Moga Panstwo ustawic przegladarke tak, by otrzymywac informacje o instalacji ciasteczek. Dzieki temu stosowanie ciasteczek bedzie dla Panstwa przejrzyste.
Stosowanie ciasteczek nastepuje za Panstwa wyrazna zgoda:

 • Podczas korzystania z filmów wideo ciasteczka beda instalowane za posrednictwem Vimeo.
 • Podczas korzystania z map Google Google Maps stosuje ciasteczka

7. Zintegrowane uslugi i tresci dostawców zewnetrznych
7.1 Vimeo
Mozemy stosowac filmy wideo platformy „Vimeo” dostawcy Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Oswiadczenie o ochronie danych:
https://vimeo.com/privacy. Informujemy, ze Vimeo moze wykorzystywac uslugi Google Analytics – prosimy o zapoznanie sie z oswiadczeniem o ochronie danych (https://policies.google.com/privacy) oraz mozliwosciami opt-out dla Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) albo ustawieniami Google dla wykorzystywania danych do celów marketingowych (https://support.google.com/ads/answer/2662856?visit_id=0-636652511604053585-3357461401&rd=1)

7.2 Google Maps
Korzystamy z map uslugi „Google Maps” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do przetwarzanych danych moga nalezec w szczególnosci adresy IP i lokalizacje uzytkowników, które jednak nie sa gromadzone bez zgody tych ostatnich (zazwyczaj w ramach ustawien Panstwa urzadzen mobilnych). Dane moga byc przetwarzane w USA. Oswiadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy/, opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.