Gegevensbescherming

INFORMATIE OVER DE OMGANG MET UW GEGEVENS OP ONZE WEBSITE

Wij verwerken persoonsgegevens conform de richtlijnen van de Duitse Telemediawet (TMG) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV).
Hierbij informeren wij u over de omgang met uw gegevens alsmede uw rechten daartoe.

1. INLEIDENDE OPMERKING
In de onderstaande punten wordt u geïnformeerd over uw gegevens. De wetgever heeft vastgelegd welke informatie hiervoor noodzakelijk is.
Wie meer te weten wil komen, moet de artikelen 12 tot 22 en 34 van de Algemene verordening gegevensbescherming doorlezen. De tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming vindt u op internet op het volgende adres: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. Bij overige vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming en/of de administratie.

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon is identificeerbaar wanneer hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken.

3. BASISINFORMATIE
3.1 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Häcker Küchen GmbH & Co. KG, Werkstr. 3, 32289 Rödinghausen, Duitsland
Telefoon: +49 5746 / 940-0, info@haecker-kuechen.de

3.2 Welke instantie is verantwoordelijk voor de controle en naleving van de gegevensbeschermingswetgeving?
Bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming
De commissaris gegevensbescherming en informatiebeveiliging van de deelstaat Nordrhein-Westfalen    
Postfach 200444, 40102 Düsseldorf, Duitsland 
Telefoon:  +49 211 / 384240    
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

3.3 Hoe bereik ik de functionaris voor de gegevensbescherming van de onderneming?
Hij is als volgt te bereiken: E-mail: dsb@haecker-kuechen.de

4. OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE
4.1 Waarom verwerkt de onderneming mijn gegevens?
Het aanmaken van geanonimiseerde gegevens wordt standaard uitgevoerd door de aanbieder van onze website en dat kunnen wij momenteel niet uitschakelen.
Bij het gebruik van onze formulieren worden de gegevens ingezameld om het verzoek af te handelen en om contact op te kunnen nemen.

4.2 Waarom mag de onderneming mijn gegevens verwerken?
De geldende gegevensbeschermingswetgeving (= algemene verordening gegevensbescherming van de EU) staat de verwerking van uw gegevens (= persoonsgegevens) toe, wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben (zie 4.1) en ervan uit kunnen gaan dat u geen zwaarwegende bezwaren hebt (gerechtvaardigd belang, artikel 6 lid 1 sub f AVG).

4.3. Welke gegevens van mij worden ingezameld?
Deze gegevens worden gestandaardiseerd door onze websiteaanbieder ingezameld. Het inzamelen van de gegevens kunnen wij momenteel niet uitschakelen, maar de gegevens worden niet door ons gebruikt resp. geanalyseerd:

 • IP-adres in geanonimiseerde vorm wordt gebruikt voor het bepalen van de toegangslocatie
 • Referrers (eerder bezochte website)
 • Opgevraagde website of opgevraagd bestand 
 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt apparaattype
 • Tijd van de toegang

Bij gebruik van onze formulieren worden de volgende gegevens ingezameld:

 • Aanhef
 • Uw contractpartner (optioneel)
 • Voornaam (optioneel)
 • Naam
 • Straat / huisnr. (optioneel)
 • Postcode
 • Plaats (optioneel)
 • Land
 • Telefoon (optioneel)
 • E-mail
 • Onderwerpkeuze
 • Bericht

4.4. In welke statistieken worden mijn gegevens gebruikt?
Onze websiteaanbieder stelt ons de volgende geanonimiseerde statistieken ter beschikking. Wij gebruiken resp. evalueren de statistieken niet, maar kunnen momenteel het maken van de statistieken niet uitschakelen: 

 • Gegevens van de bezoekers: bezoekers, sessies, opgevraagde pagina's en zoekmachinerobots.
 • Bezoekersgedrag: duur per sessie, opgevraagde pagina's per sessie en bounce rate.
 • Pagina-analyse: entry-pagina's, exit-pagina's, foutpagina's, meest bezochte pagina's, pagina's met een hoge bounce rate en zoekbegrippen.
 • Verwijzende websites: alle verwijzende websites en verwijspagina’s.
 • Bezoekerslocaties
 • Browsers en systemen: browsers, browserversies, besturingssystemen en versies van besturingssystemen.

4.5 Wie kan mijn gegevens ontvangen?
In het kader van de verwerking kunnen uw geanonimiseerde gegevens

 • door onze websiteaanbieder die contractueel gebonden is, worden bekeken.
 • De gegevens worden niet verder doorgegeven.

Bij gebruik van het formulier Dealer zoeken kunnen de gegevens ook aan de juiste dealers worden doorgestuurd, voor zover u daarvoor akkoord hebt gegeven.

4.6 Gaat u gegevens van mij doorsturen naar andere landen buiten de Europese Unie?
Dat hebben wij niet gepland.

4.7 Hoe lang gaat u mijn gegevens opslaan?
Er worden geen gegevens opgeslagen.

4.8 Moet ik mijn gegevens ter beschikking stellen?
Om te kunnen voldoen aan de redenen die in punt 4.1 staan vermeld, is het noodzakelijk dat u ons uw persoonsgegevens ter beschikking stelt.
Voor zowel het afsluiten als het uitvoeren van een overeenkomst met u is dat dwingend noodzakelijk resp. ook wettelijk voorgeschreven. Ontvangen wij geen gegevens, kunnen wij ook geen overeenkomst met u sluiten.
In het geval van een bezwaar kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor onze onderneming is de autoriteit bevoegd die in punt 3.3 wordt genoemd.
U hebt het recht om dit juridisch te laten vaststellen conform artikel 78 AVG tegen een toezichthoudende autoriteit en volgens artikel 79 AVG tegen onze onderneming.

4.9. Geautomatiseerde besluitvorming/profilering
Een geautomatiseerde besluitvorming/profilering vindt niet plaats.

5. WELKE RECHTEN HEB IK?
5.1 Opmerking over uw rechten
Als betrokkene van een gegevensverwerking hebt u volgens de Algemene verordening gegevensbescherming onder andere de volgende rechten (hierna ook “Rechten van de betrokkenen” genoemd).

5.2 Recht van inzage (conform artikel 15 AVG)
U hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen of wij persoonsgegevens over u verwerken of niet. Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken, hebt u recht om te ervaren, 

 • waarom wij uw gegevens verwerken (zie ook punt 4.1);
 • wat voor soort gegevens wij van u verwerken;
 • welke typen ontvangers gegevens van u ontvangen of ontvangen mogen (zie ook punt 4.3);
 • hoelang wij uw gegevens zullen opslaan; mochten wij de opslagduur niet kunnen aangeven, dan moeten wij meedelen hoe de opslagduur wordt vastgelegd (bijv. na afloop van wettelijke bewaringstermijnen) (zie ook punt 4.5);
 • dat u het recht hebt van rectificatie en wissing van de gegevens die u betreffen inclusief het recht van beperking van verwerking en/of de mogelijkheid om bezwaar te maken (zie hiervoor ook de onderstaande punten 5.2, 5.3 en volgende);
 • dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • waar uw gegevens vandaan komen, mochten wij ze niet rechtstreeks bij u hebben ingezameld;
 • of uw gegevens voor een geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt en wanneer dat het geval is, te ervaren welke logica ten grondslag ligt aan de besluitvorming en welke omvang en effecten de geautomatiseerde besluitvorming voor u kan hebben;
 • dat wanneer gegevens van u naar een land buiten de Europese Unie worden overgedragen, u recht op informatie hebt, of en – indien ja – op grond van welke garanties een passend beschermingsniveau bij de ontvanger van de gegevens is verzekerd;
 • dat u recht hebt om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen. Gegevenskopieën worden principieel in elektronische vorm beschikbaar gesteld. De eerste kopie is gratis, voor verdere kopieën kan een passende vergoeding worden gevraagd. Een kopie kan alleen worden verschaft voor zover de rechten van andere personen hierdoor niet in het gedrang komen.

5.3 Recht op rectificatie van de gegevens (conform artikel 16 AVG)
U hebt het recht om van ons rectificatie van uw gegevens te verlangen, wanneer deze niet juist en/of onvolledig zouden zijn. Tot dit recht behoort ook het recht op vervollediging door aanvullende verklaringen of mededelingen. Een rectificatie en/of aanvulling moet zonder onnodige vertraging worden uitgevoerd.

5.4 Recht op wissing van persoonsgegevens (conform artikel 17 AVG)
U hebt het recht om van ons de wissing van uw persoonsgegevens te verlangen, wanneer

 • de persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor ze verzameld en verwerkt zijn niet meer noodzakelijk zijn;
 • de gegevensverwerking op basis van een door u verstrekte toestemming gebeurt en u de toestemming hebt herroepen; dat geldt echter niet wanneer er een andere wettelijke toestemming bestaat voor de gegevensverwerking;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen een gegevensverwerking, waarvan de wettelijke toestemming in het zogeheten “gerechtvaardigde belang” (conform artikel 6 lid 1 sub e of f) valt; gegevens hoeven echter niet worden gewist wanneer er prevalerende, gerechtvaardigde gronden bestaan voor een verdere verwerking;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen een gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing;
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • het om de gegevens van een kind gaat, die voor diensten van de informatiemaatschappij (= elektronische dienstverlening) op basis van de toestemming (conform artikel 8 lid 1 AVG) zijn verzameld.
 • Een recht van wissing van persoonsgegevens bestaat niet, wanneer
 • het recht op vrije meningsuiting en informatie het verzoek tot wissing in de weg staat;
 • de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is 
 • voor het nakomen van een wettelijke verplichting (bijv. wettelijke bewaarplichten), 
 • voor de uitoefening van openbare taken en belangen volgens geldend recht (hiertoe behoort ook de “openbare gezondheid”) of 
 •  voor archiverings- en/of onderzoeksdoeleinden;
 • de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • De wissing moet onmiddellijk (zonder onnodige vertraging) worden uitgevoerd. Zijn de persoonsgegevens door ons openbaar gemaakt (bijv. op het internet) dan moeten wij binnen het kader van wat technisch en redelijkerwijs mogelijk is, ervoor zorgen dat ook andere gegevensverwerkers worden geïnformeerd over het verzoek tot wissing inclusief het wissen van links, kopieën en/of reproducties.
 • 5.5 Recht op beperking van de gegevensverwerking (conform artikel 18 AVG)

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen te laten beperken:

 • Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist, kunt u van ons verlangen dat uw gegevens voor de duur van de controle op juistheid niet anderszins gebruikt worden, waardoor de verwerking ervan beperkt wordt.
 • Bij onrechtmatige gegevensverwerking kunt u in plaats van de gegevenswissing de beperking van het gegevensgebruik verlangen;
 • Hebt u uw persoonsgegevens nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar hebben wij uw persoonsgegevens niet meer nodig, dan kunt u van ons verlangen de verwerking te beperken ten behoeve van gerechtelijke vervolgingen;
 • Hebt u bezwaar ingediend tegen een gegevensverwerking (conform artikel 21 lid 1 AVG) (zie ook punt 5.7) en staat nog niet vast of onze belangen in een verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, dan kunt u verlangen dat uw gegevens voor de duur van de controle niet voor andere doeleinden worden gebruikt en daarmee de verwerking ervan wordt beperkt.
 • Persoonsgegevens waarvan de verwerking op uw verzoek is beperkt, mogen behoudens de opslag – alleen nog
 • met uw toestemming
 • worden verwerkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering,
 • ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of
 • om gewichtige redenen van algemeen belang.

Wanneer een beperking van de verwerking wordt opgeheven, wordt u vooraf hierover geïnformeerd.

5.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (conform artikel 20 AVG)
U hebt het recht om gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, bij ons op te vragen in een gangbare elektronische vorm (bijv. als PDF- of als Excel-document).
U kunt ook van ons verlangen dat deze gegevens direct aan een andere (door u te bepalen) onderneming moeten worden overdragen, voor zover dat voor ons technisch mogelijk is.
De voorwaarde daarvoor dat u dit recht hebt, is dat de verwerking op basis van een toestemming of door het uitvoeren van een overeenkomst plaatsvindt (zie punt 4.2) en met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.
De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid van gegevens mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van andere personen.
Wanneer u gebruikmaakt van het recht op overdraagbaarheid van gegevens, behoudt u het recht op gegevenswissing conform artikel 17 AVG.

5.7 Recht van bezwaar tegen bepaalde gegevensbewerkingen (conform artikel 21 AVG)
Wanneer uw gegevens worden verwerkt voor de uitoefening van taken met een algemeen belang of voor de uitoefening van gerechtvaardigde belangen (zie punt 4.2), kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Voor uw bezwaar moet u ons van redenen voorzien die gebaseerd zijn op uw bijzondere situatie. Dat kunnen bijvoorbeeld familieomstandigheden of gerechtvaardigde vertrouwelijkheden zijn.
In het geval van een bezwaar moeten wij elke verdere verwerking van uw gegevens voor de onder punt 4.1 genoemde doeleinden te staken, tenzij,

 • er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of
 • de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing kunt op elk moment bezwaar maken; dat geldt ook voor profilering, voor zover dat verband houdt met de direct marketing. In het geval van een bezwaar mogen wij uw gegevens niet meer gebruiken ten behoeve van direct marketing.

-> Direct marketing en/of een profilering zal door ons in geen geval in opdracht worden gegeven of uitgevoerd.

5.8 Verbod op geautomatiseerde besluitvorming/profilering (conform artikel 22 AVG)
Beslissingen van ons die voor u een wettelijk gevolg hebben of u aanzienlijk belemmeren, mogen niet uitsluitend gegrond zijn op een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Hiertoe behoort ook de profilering. Dit verbod geldt niet wanneer de geautomatiseerde besluitvorming

 • noodzakelijk is voor het afsluiten of nakomen van een overeenkomst met u,
 • toegestaan is op basis van rechtelijke bepalingen, wanneer deze rechtelijke bepalingen passende maatregelen bevatten ter bescherming van uw rechten en vrijheden, alsmede uw gerechtvaardigde belangen, of plaatsvindt met uw uitdrukkelijke toestemming. Besluiten die uitsluitend berusten op een geautomatiseerde verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens (= gevoelige gegevens) zijn alleen toegestaan wanneer ze op basis
 • van uw uitdrukkelijk toestemming plaatsvinden of
 • er een zwaarwegend algemeen belang in de verwerking bestaat en passende maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw rechten en vrijheden, alsmede uw gerechtvaardigde belangen.

5.9 Uitoefening van de rechten van betrokkenen
Voor het uitoefenen van de rechten van betrokkenen neemt u contact op met de instanties die onder punt 3 worden genoemd. Aanvragen die elektronisch worden ingezonden, worden gewoonlijk elektronisch beantwoord. De informatie, mededelingen en maatregelen die volgens de AVG ter beschikking moeten worden gesteld, inclusief “het uitoefenen van de rechten van betrokkenen”, worden principieel kosteloos uitgevoerd. Uitsluitend in het geval van kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken zijn wij bevoegd om voor de bewerking een passende vergoeding te berekenen of van de handeling af te zien (conform artikel 12 lid 5 AVG).
Bestaan er gegronde twijfels over uw identiteit, dan mogen wij ten behoeve van de identificatie, aanvullende informatie van u vragen. Kunnen wij geen identificatie uitvoeren, dan zijn wij bevoegd om de verwerking van uw aanvraag te weigeren. Over een ontbrekende mogelijkheid voor identificatie zullen wij u – voor zover mogelijk – apart informeren (zie artikel 12 lid 6 en artikel 11 AVG).
Verzoeken om informatie worden gewoonlijk onmiddellijk, binnen een maand na ontvangst van de aanvraag verwerkt. De termijn kan met nog eens twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en/of het aantal aanvragen; in het geval van een termijnverlenging informeren wij u binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag over de redenen voor de vertraging. Wanneer wij geen gevolg geven aan een verzoek, dan zullen wij u onmiddellijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren over de redenen hiervoor en u informeren over de mogelijkheid om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen of een beroep bij de rechter in te stellen (zie artikel 12 lid 3 en artikel 4 AVG).
Houd er rekening mee dat u uw rechten als betrokkene alleen kunt uitoefenen binnen de beperkingen die gelden in de EU of de lidstaten (artikel 23 AVG

6. Cookies
Voor de gebruikersbegeleiding gebruiken wij uitsluitend sessiecookies die automatisch gewist worden wanneer u uw browser sluit. U kunt uw browser dusdanig instellen dat u door de browser geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies. Zo wordt het gebruik van cookies voor u transparant.

Het opslaan van cookies gebeurt na uw uitdrukkelijke toestemming:

 • Bij het afspelen van video's slaat Vimeo cookies op.
 • Bij het gebruik van Google Maps-kaarten worden Google Maps-cookies opgeslagen

7. Integratie van diensten en content van derden
7.1 Vimeo
Wij kunnen de video's integreren van het platform “Vimeo” van de aanbieder Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Privacyverklaring:
https://vimeo.com/privacy. Wij attenderen erop dat Vimeo Google Analytics kan gebruiken en verwijzen naar de privacyverklaring (https://policies.google.com/privacy) alsmede de opt-out-mogelijkheden voor Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) of de instellingen van Google voor het gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden (https://support.google.com/ads/answer/2662856?visit_id=0-636652511604053585-3357461401&rd=1/)

7.2 Google Maps
Wij hebben de landkaarten geïntegreerd van de dienst “Google Maps” van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tot de verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers behoren, die echter niet worden ingezameld zonder hun toestemming (gewoonlijk verkregen via de instellingen van hun mobiele toestellen). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy/, opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.